Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw funduszu reprywatyzacji w Zespole do Spraw Funduszu Reprywatyzacji, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

Oferty pracy

18 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydata na stanowisko: Główny specjalista do spraw funduszu reprywatyzacji w Zespole do Spraw Funduszu Reprywatyzacji, Departament Wspierania Polityk Gospodarczych

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki

•  Analizowanie i weryfikowanie wniosków składanych do ministra właściwego do
spraw finansów publicznych o udzielenie przez Skarb Państwa reprezentowany
przez Prezesa Rady Ministrów pożyczek, opiniowanie projektów umów o
pożyczkę, planowanie wypłat, monitorowanie wpłat na Fundusz Reprywatyzacji od
pożyczkobiorców.
• Przygotowywanie dyspozycji realizacji płatności z tytułu zaspokajania roszczeń
byłych właścicieli i zawartych umów pożyczkowych.
• Monitorowanie stanu środków Funduszu Reprywatyzacji, planowanie w ramach
zarządzania płynnością.
• Przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących możliwości pożyczkowych z
Funduszu Reprywatyzacji.
• Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością budżetową w ramach
udzielanych w roku budżetowym pożyczek.
• Gromadzenie danych i informacji z zakresu realizowanych zadań niezbędnych do
przygotowania planu wydatków w ramach Planu Finansowego Funduszu
Reprywatyzacji.

Wymagania

• Wykształcenie: wyższe magisterskie z dziedziny nauk prawnych lub
ekonomicznych
• Doświadczenie zawodowe: 3 lata w zakresie finansów publicznych
• Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
• Wiedza z zakresu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach
pracowników
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność współpracy w zespole
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe