Oferty

Staże, praktyki, stypendia

OFERTA PRACY: Główny specjalista do spraw analiz i sprawozdawczości w Zespole Analiz i Sprawozdawczości Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Oferty pracy

25 listopada 2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw: analiz i sprawozdawczości
w Zespole Analiz i Sprawozdawczości, Departament Podatku od Towarów i Usług

Miejsce praktyk
Warszawa
Obowiązki
 •  Opracowywanie analiz dotyczących dochodów z podatku od towarów i usług, w tym
  szacowanie skutków budżetowych zmian systemowych w zakresie podatku VAT
  w celu oszacowania dochodów budżetowych z tego podatku. Udzielanie wyjaśnień
  i przygotowywanie materiałów dla OECD i MFW. Udział w pracach nad obliczaniem
  luki w podatku VAT.
 • Współudział przy wyliczaniu podstawy środka własnego UE opartego na VAT
  w celu przygotowania projektu sprawozdania z wyliczenia tej podstawy oraz
  prognoz umożliwiających obliczenie środków własnych UE na bazie VAT.
 •  Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania
  parlamentarzystów, zapytania dziennikarzy oraz na wnioski skierowane w trybie
  przepisów o dostępie do informacji publicznej, w zakresie właściwości zespołu.
 • Opracowywanie wzorów formularzy podatkowych i broszur informacyjnych
  w zakresie podatku od towarów i usług oraz opisów do reguł kontroli tych
  formularzy. Współpraca przy opracowywaniu przepisów dot. podatku od towarów
  i usług, oceny skutków regulacji oraz opracowywaniu propozycji interpretacji tych
  przepisów.
 • Współpraca z Departamentem Polityki Makroekonomicznej w zakresie:
  a) przygotowywania analiz i prognoz niezbędnych do określania i realizacji polityki
  makroekonomicznej oraz integracji gospodarczej i walutowej w UE,
  b) współpracy z EUROSTAT i GUS, w tym opracowywania danych statystycznych
  dotyczących sektora finansów publicznych,
  c) prognozowania dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług.
 • Analizowanie oraz opracowywanie okresowych sprawozdań i informacji
  z wykonania dochodów budżetu państwa z podatku od towarów i usług.
 • Współpraca z Departamentem Finansów i Księgowości w zakresie przygotowania
  materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie części 19 budżetu państwa.
 • Współpraca z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie systemu
  środków własnych UE
Wymagania
 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze analiz
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne rozumienie
  i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Wiedza z zakresu podatków, w szczególności podatku VAT
 • Zaawansowana znajomość MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe