Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe

Konkursy

29 sierpnia 2017

Sieć HERA ogłasza konkurs pt.  pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Konkurs dotyczy projektów z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.

Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.

Czas trwania projektu to 24-36 miesięcy a jego budżet nie może przekraczać 1 miliona euro