Odpowiedzialność związana z prowadzeniem działalności gospodarczej

08.01.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Prowadzenie własnej działalności nie jest łatwym zadaniem – wystarczy porozmawiać z osobami, które mają lub próbowały mieć firmę. Przed rozpoczęciem tej przygody, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami a jeśli mamy wątpliwości, być może najlepszą opcją będzie poszukanie dobrych doradców albo po prostu znajomych, którzy “zjedli zęby” na prowadzeniu własnej firmy.

Uczciwość to nie tylko cnota, to również podstawa we właściwym i zgodnym z prawem funkcjonowaniu przedsiębiorstw i całego rynku. Niestety, nie zawsze sytuacja jest tak dobra, dlatego kodeks wykroczeń wskazuje na wiele sytuacji, które podlegają karze takich jak m.in.:

  • oszukiwanie osoby kupującej towar lub usługę co do ilości, wagi, miary, gatunku itp.
  • ukrywanie przed kupującym ceny towaru, terminu przydatności albo informacji o jakości,
  • ukrywanie przed klientem braku uprawnień lub posiadania niewystarczających uprawnień do prowadzenia określonej działalności – dotyczy to choćby instruktorów sportu, którzy muszą mieć dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje,

Kodeks wykroczeń ma swoją historię – pochodzi z roku 1971, co widać po sposobie redagowania przepisów sankcyjnych, w których jeszcze widnieje wykroczenie spekulacji (czyli ukrywanie towarów przed klientem) po angielskojęzyczne terminy, które nie mają dobrego odpowiednika w języku polskim (np. umowa timeshare).

Dla naruszeń prawa dotyczącego obrotu gospodarczego, mającego w ocenie ustawodawcy znacząco większy ciężar gatunkowy (podejście w określony sposób jest zależne od obowiązującej filozofii prawa), ochronę mają z założenia zapewnić przepisy Kodeksu karnego.

Odrębnym dla ochrony działalności gospodarczej jest rozdział XXXVI Kodeksu karnego, co nie wyklucza stosowania innych przepisów dotyczących na przykład ochrony mienia czy zdrowia, jeśli czyn wypełnia znamiona określone w kilku przepisach. Wśród zakresów odpowiedzialności karnej przewidzianej w związku z obrotem gospodarczym wskazać warto m.in.:

– kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku,

– kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,

– kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku – tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności,

– kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności,

– kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany – tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.

–  kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

 

 

Kamil Wiśniowski

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018