O czym powinien pamiętać przedsiębiorca przy organizowaniu konkursu?

28.06.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com/Unsplash/CC0 Public Domain

W świetle prawa konkurs można zakwalifikować jako tzw. przyrzeczenie publiczne, które uregulowano w art. 919-921 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Świadczeniem, które zobowiązuje się spełnić przedsiębiorca organizujący konkurs może być nagroda w postaci pieniężnej lub rzeczowej.

Przyrzeczenie nagrody konkursowej wywołuje skutki prawne tylko wówczas, gdy został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę. Konkurs oparty jest na wiedzy lub umiejętnościach uczestników i otrzymanie nagrody w konkursie uzależnione jest od wykazania się wymaganą wiedzą czy umiejętnościami. W przypadku takiego przedsięwzięcia żaden z jego etapów ani wynik całej gry nie może zależeć od przypadku.

Konkursu z nagrodami nie należy mylić z loterią promocyjną czy fantową zaliczanych na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, do gier losowych, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Zasadniczym elementem odróżniającym grę losową od konkursu jest uzależnienie jej wyniku od przypadku. Warto również zaznaczyć, że za gry losowe sądy administracyjne uznawały wyłanianie zwycięzców na podstawie najszybszego czasu zarejestrowania SMS-a, a zatem to nie wiedza czy umiejętności uczestników decydowały o uzyskaniu przez nich nagrody, lecz najkrótszy czas rejestracji SMS-a przez system. Loterie promocyjne czy fantowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.  Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii promocyjnej  udziela dyrektor izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry (w przypadku właściwości miejscowej jednego dyrektora izby administracji skarbowej).

Na gruncie ustawy o grach hazardowych za urządzanie nielegalnej loterii promocyjnej, czy fantowej grozi kara pieniężna w wysokości 5-krotność opłaty za wydanie zezwolenia, wymierzana w drodze decyzji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego. Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających przedsiębiorców za urządzanie loterii bez zezwolenia. Na podstawie Ustawy o grach hazardowych, przedsiębiorca mający wątpliwości, czy planowany konkurs jest grą losową, może wystąpić do Ministerstwa Finansów o interpretację.

Przy organizowaniu konkursów należy uwzględnić przepisy dotyczące podatku od nagrody w konkursie. Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają wygrane w konkursach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. W zakresie pozostałym, z tytułu wygranej w konkursie pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podmiot wydający wygraną lub nagrodę jako płatnik podatku jest obowiązany pobrać go przed wydaniem nagrody. W przypadku nagrody pieniężnej, organizator jako płatnik pomniejsza kwotę nagrody do wypłaty o należny podatek dochodowy. W przypadku nagrody rzeczowej, laureat obowiązany jest wypłacić organizatorowi należny zryczałtowany podatek dochodowy przed wydaniem rzeczy.

W praktyce, przedsiębiorcy stosują rozwiązanie polegające na ubruttowieniu nagrody rzeczowej, czyli powiększają nagrodę rzeczową o kwotę należnego podatku w celu odprowadzenia podatku do właściwego urzędu skarbowego i ta część pieniężna nagrody nie jest wydawana laureatowi.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać również o prawidłowo sporządzonym regulaminie konkursu, a także protokole komisji konkursowej z przeprowadzonych prac. W regulaminie konkursu określa się w szczególności termin konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie, zadanie konkursowe, kryteria i sposób wyboru laureata, informacje o nagrodach i ogłoszeniu wyników, prawa własności intelektualnej, postępowanie reklamacyjne, zasady przetwarzania danych osobowych.

Anna Karolak, adwokat. Specjalistka z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii