O czym należy pamiętać zawierając umowę zlecenia?

04.01.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przedmiotem umowy zlecenia jest zatem odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej. Stronami zlecenia są przyjmujący zlecenie i dający zlecenie.

Umowa zlecenia jest umową starannego działania, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu czynności uzgodnionych w treści umowy. Umowa zlecenia jest oparta na zaufaniu do zleceniobiorcy, przy czym zleceniodawca może udzielić mu wiążących wskazówek, do których zleceniobiorca zobowiązany jest się stosować.

Warto zaznaczyć, że przepisy kodeksu cywilnego przewidują, że strony mogą wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie. Wypowiedzenie odpłatnego zlecenia z „ważnych powodów” nie rodzi odpowiedzialności za zaistniałą z tego tytułu szkodę, jeśli jednak wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, a zlecenie było odpłatne, to strona wypowiadająca zlecenie będzie odpowiedzialna za szkodę.

Zawarcie umowy zlecenia skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczenia społecznego. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy należy do płatnika składek – zleceniodawcy. Zleceniodawca przed zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy powinien ustalić, czy umowa zlecenia jest dla tej osoby jedynym tytułem do ubezpieczeń. Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za zleceniobiorców zależy od tego, czy umowa ta stanowi dla świadczącej osoby jedyny tytuł do ubezpieczeń, czy też podlega ona ubezpieczeniom z innego tytułu, np. z wykonywanej równocześnie umowy o pracę, innej umowy zlecenia. Znaczenie ma również status zleceniobiorcy czy jest uczniem, studentem, emerytem czy rencistą. Ustawodawca do osób objętych również obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym zaliczył zleceniobiorców. Należy pamiętać, że zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia, zleceniodawca powinien przekazać do ZUS dokument ubezpieczeniowy ZUS ZUA. Istotne jest, że powinno to nastąpić w okresie 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. Z kolei na wyrejestrowanie zleceniobiorcy płatnik składek ma 7 dni od momentu ustania tytułu do ubezpieczeń, czyli rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zlecenia.

Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przypadku umów, o których mowa w art. 734 (umowa zlecenia) i art. 750 kodeksu cywilnego (umowa o świadczenie usług), wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej. Strony są obowiązane do określenia w umowie zlecenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, przyjmujący zlecenie przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia potwierdza przyjmującemu ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Przyjmujący zlecenie przedkłada wówczas w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia.

 

Anna Karolak

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018