O czym należy pamiętać pisząc pozew?

04.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Pozew jest pismem procesowym i jego skuteczność uzależniona jest od spełnienia wszystkich wymagań formalnych, jakie przewidział ustawodawca. Kodeks postępowania cywilnego określa niezbędne elementy, które powinny znaleźć się w piśmie procesowym (art. 126 KPC).

Pozew powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany. Należy ustalić, który sąd jest właściwy, a następnie jego oznaczenie zawrzeć w pozwie, np. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (nazwa i rodzaj sądu), II Wydział Cywilny (nazwa oraz numer wydziału), a także adres sądu. W pozwie należy oznaczyć strony: powoda i pozwanego, a także ich miejsce zamieszkania lub siedziby czy adresy (w zależności od rodzaju podmiotu). W przypadku osób fizycznych wskazuje się imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, zaś w przypadku osób prawnych ich nazwę oraz siedzibę. W przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do tej właśnie ewidencji. Oznaczenie strony ma na celu indywidualizację podmiotu.

Reguły oznaczania stron w pismach procesowych dotyczą również ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie rodzaju pisma, a zatem w przypadku pozwu – tytuł „pozew”. Pozew jest pierwszym pismem procesowym w sprawie, dlatego przepisy nakładają obowiązek identyfikacji powoda poprzez wskazanie:
1) w przypadku powoda będącego osobą fizyczną – numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

2) w przypadku powoda niebędącego osobą fizyczną – numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji i jest on obowiązany do jego posiadania.

 

W pozwie powód powinien wskazać, czego żąda od pozwanego, bowiem każde pismo procesowe powinno nieść za sobą pewną treść. Wedle kodeksu postępowania cywilnego (art. 187 KPC) pozew powinien zawierać dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna. Jako przykład można wskazać sprawy dotyczące bytu stosunku pracy (nawiązania, ustalenia, przekształcenia, rozwiązania stosunku pracy oraz przywrócenia do pracy), które mają charakter majątkowy, choć nie zawsze dochodzone świadczenie ma charakter pieniężny (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2011 r., II PZ 48/10). W konsekwencji w takiej sprawie powód powinien, stosownie do treści art. 187 § 1 pkt 1 KPC, oznaczyć wartość przedmiotu sporu. Powód powinien przytoczyć w pozwie okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie, w miarę potrzeby tłumaczące również właściwość sądu, a także przedstawić dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Pozew powinien zawierać również oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia. Za kolejny wymóg formalny pozwu ustawodawca uznał także informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Powód przed złożeniem pozwu powinien sprawdzić, czy możliwe jest ugodowe załatwienie sprawy.

Na samym końcu pozwu powinien znaleźć się podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także wymienienie załączników. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wymóg dołączenia do pism procesowych ich odpisów wraz z odpisami załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom. Co do zasady, jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Pozew może zawierać inne wnioski i oświadczenia, których umieszczenie w pozwie nie jest obligatoryjne, np. wnioski o zabezpieczenie powództwa, o wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu.

 

Anna Karolak

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018