Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Co powinieneś wiedzieć?

23.05.2018 4 minuty na przeczytanie artykułu

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) to stosunkowa nowy podmiot, powołany w 2017 roku celem wspierania mobilności studentów, doktorantów i naukowców w Polsce. Poprzez swoje programy ma za zadanie stale wzmacniać potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego rozwijając na niespotykaną w naszym kraju do tej pory skalę, wymianę i współpracę międzynarodową. Dodatkowo jej misja sprowadza się także do wzmocnienia doskonałości naukowej polskich naukowców, umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytucji naukowych, promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych, a także promocji języka polskiego i kultury polskiej. Dzisiaj bliżej przyglądamy się tej instytucji, zwłaszcza że duża liczba jej programów jest dedykowana studentom oraz doktorantom.  W wielkim skrócie omawiamy kilka najważniejszych programów NAWA i przypominamy, że czas na składanie wniosków w niektórych programach upływa już 31 maja!

 

Programy NAWA

Głównym sposobem realizacji zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej są jej autorskie programy mające wspierać w znacznym stopniu aktywność polskich naukowców w działalności międzynarodowej. Ustanawiane programy są w założeniu finansować:

 • Stypendia mobilnościowe dla studentów;
 • Stypendia mobilnościowe dla naukowców;
 • Stypendia dla lektorów języka polskiego uczących za granicą;
 • Koszty zatrudnienia zagranicznej kadry naukowo-dydaktycznej;
 • Koszty projektów w obszarze wymiany międzynarodowej i podnoszenia potencjału organizacyjnego i dydaktycznego uczelni i jednostek naukowych.

Doktorantom i naukowcom dedykowane są obecnie cztery programy, tj. Polskie Powroty, Program imienia Bekkera, Oferta wyjazdowa oraz CEEPUS.

Polskie Powroty

Jednym z najbardziej palących problemów polskich uczelni i jednostek naukowych jest podnoszony wielokrotnie, tzw. „drenaż mózgów” sprowadzający się przede wszystkim do nasilonej emigracji najzdolniejszych polskich naukowców. Negatywne konsekwencje tego zjawiska mają być niwelowane między innymi przez działalność NAWA poprzez programy powrotowe. Najważniejszym z nich są Polskie Powroty, mające zapewnić warunki prowadzenia nauki w Polsce na światowym poziomie z uwzględnieniem odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, a także możliwość stworzenia Grupy Projektowej (zespołu badawczego). Polskie Powroty dedykowane są naukowcom, którzy co najmniej 2 lata pracowali w zagranicznych instytucjach naukowych lub działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw. Dodatkowo kandydaci powinni w czasie w czasie pobytu poza granicami Polski przez okres co najmniej 2 pełnych lat prowadzić badania, dydaktykę lub inną działalność naukową.

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie Powracającego Naukowca (przez okres od 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy;
 • wynagrodzenia dla dwóch członków Grupy Projektowej (przez okres 36-48 miesięcy) wraz z kosztami pracodawcy;
 • koszty przesiedlenia oraz adaptacji miejsca pracy.

NAWA zapewnia finansowanie projektów przez okres od 36 do 48 miesięcy w maksymalnej wysokości dla jednego projektu wynoszącej 2 175 000 zł. Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od 7 marca do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu lokalnego.

Program imienia Bekkera

Mobilność, mobilność i jeszcze raz umiędzynarodowienie. NAWA ma stać się tym podmiotem, który na nowo obudzi chęć podróżowania wśród polskich naukowców i prowadzenia badań poza granicami naszego kraju. Z kolei w przypadku tych którym nigdy jej nie brakowało ma to zdecydowanie ułatwić. Obecnie ogłoszony Program im. Bekkera ma za zadanie zwiększyć szeroko pojmowaną mobilność naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych. Planowane wyjazdy mają trwać od 3 do 12 miesięcy i sprowadzać się do prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Młodzi naukowcy mają dzięki niemu mieć szanse realizacji staży podoktorskich w kooperacji z wybitnymi zagranicznymi naukowcami. W programie finansowane jest stypendium obejmującee koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Program im. Bekkera dedykowany jest naukowcom, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

NAWA zapewnia finansowanie wyjazdów, których celem jest: prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych; pozyskanie materiałów do pracy naukowej; prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych; odbycie stażu naukowego; inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego od 4 kwietnia do 31 maja 2018 r., do godz. 15.00

Oferta wyjazdowa

Zasadniczo stałym i podstawowym programem NAWA jest oferta wyjazdowa, czyli de facto wymiana bilateralna naukowców. Realizacja projektów naukowych z partnerami zagranicznymi to żadna nowość, niemniej po raz pierwszy skumulowane są one w jednym dedykowanym podmiocie odpowiedzialnym za ich realizację. Jak wskazuje sama NAWA – Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego1).

Obecnie otwartych pozostaje kilka programów, tj.:

 • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską POLONIUM – nabór wniosków od 16.04.2018 do 02.07.2018 do godziny 15.00.
 • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec– nabór wniosków od 16.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00.
 • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii – nabór wniosków od 17.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
 • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00
 • Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00
CEEPUS

Program CEEPUS, czyli Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej, ma za zadanie wspierac wymianę akademicką w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich poprzez finansowanie mobilności akademickiej. CEEPUS oferuje zasadniczo trzy rodzaje wsparcia skierowane do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych, tj:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019

   [ + ]

1. https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa