Jakie korzyści przynoszą studia podyplomowe?

28.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Po ukończeniu studiów wyższych, absolwenci uczelni nierzadko nadal chcą wzbogacać zasoby swojej wiedzy i podnosić kwalifikacje zawodowe. Jednym ze sposobów na poszerzenie horyzontów przy jednoczesnym zwiększeniu swojej wartości na rynku pracy jest podjęcie studiów podyplomowych.

 

Studia dla absolwentów

By wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe, warunkiem koniecznym jest ukończenie studiów wyższych. Co do zasady, wystarczy dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) bądź jednolitych studiów magisterskich. Warto jednak pamiętać, że to uczelnie wyższe indywidualnie wyznaczają warunki formalne przyjęcia na studia podyplomowe.

Popularna „podyplomówka” nie kończy się nadaniem dodatkowego tytułu naukowego. Absolwent takich studiów otrzymuje jedynie świadectwo ich ukończenia, które to potwierdza opanowanie wiedzy z zakresu kursu. Wiąże się to nie tylko z post-absolwenckim charakterem studiów, ale także z czasem ich trwania. Studia podyplomowe powinny trwać nie krócej niż dwa semestry i zwykle ich okres nie jest dłuższy niż dwa lata.

Szeroka oferta edukacyjna

Zasadniczo celem studiów podyplomowych jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z innych dziedzin nauki niż pierwotny kierunek, na którym wykształcił się absolwent. Decyzja o podjęciu studiów podyplomowych może być o tyle atrakcyjna, że pozwala na zdobycie wiedzy z dziedziny, z którą dotychczas nie miało się styczności. Dzięki temu można połączyć swoje pierwsze wykształcenie z inną dyscypliną i tym samym wyspecjalizować się w konkretnym zagadnieniu.

Przykładowo, absolwent studiów prawniczych, by lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed współczesną legislacją, może zdecydować się na kurs dotyczący nowych technologii. Kandydat na pracownika, posiadający jednocześnie znajomość specjalistycznego prawa i rozumienie otaczającej rzeczywistości technologicznej, będzie z pewnością lepiej odpowiadał wymaganiom potencjalnego pracodawcy, niż ktoś, kto ukończył same studia prawnicze.  Różnego typu specjalizacje są współcześnie pożądane przez pracodawców, zatem studia podyplomowe same w sobie podnoszą wartość pracownika na rynku.

Dodatkowe studia mogą być korzystne także z uwagi na fakt, że uczelnie wyższe tworzą kierunki studiów podyplomowych w oparciu o obserwację sytuacji na rynku. Dlatego też wiele kursów o charakterze podyplomowym jest prowadzonych przez praktyków w danych dziedzinach.  Nie dziwi więc, że ze studiów podyplomowych korzystają często osoby już praktykujące zawód, które chcą zdobyć większą wiedzę praktyczną by dostosować się do zmiennych wymagań pracodawców.

Nie tylko na uczelniach

Prawo polskie pozwala na prowadzenie studiów podyplomowych uczelniom, instytutom badawczym i instytutom Polskiej Akademii Nauk. Oznacza to, że spektrum wyboru kierunku studiów podyplomowych nie jest zawężone tylko do uczelni wyższych. Być może odpowiedni, interesujący kierunek można znaleźć także w jednym z instytutów badawczych lub jednym z instytutów działających w ramach Polskiej Akademii Nauk.

Warto odnotować, że podmioty, który prowadzą studia podyplomowe mogą pobierać opłaty za studia dla absolwentów. Nie zaskakuje fakt, że skwapliwie z takiej możliwości korzystają. Jeżeli zatem podejmuje się decyzję o rozpoczęciu kształcenia podyplomowego, najczęściej należy uprzednio przygotować się na koszty.

 

Piotr Znojek

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019