Na czym polega umowa komisu?

09.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Zgodnie z kodeksem cywilnym „przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym”.

Umowa komisu porównywana jest z umową zlecenia. Na podstawie umowy komisu komisant zobowiązany jest do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomej na rachunek komitenta, lecz we własnym imieniu. Umowa komisu może dotyczyć wyłącznie rzeczy ruchomych. Dla osoby trzeciej komisant jest stroną umowy sprzedaży.  Strony zawierając umowę komisu powinny określić: 1) sposób działania komisanta, czyli że przyjmujący zlecenie kupi lub sprzeda rzeczy ruchome 2) przedmiot komisu 3) cenę zakupu lub sprzedaży przedmiotu komisu 4) wynagrodzenie komisanta. Umowa komisu nie wymaga zachowania szczególnej formy.

Komisant działa jako zastępca pośredni komitenta i musi prowadzić działalność gospodarczą obejmującą pośrednictwo komisowe. Komisant powinien wydać komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał. W szczególności w przypadku komisu sprzedaży zobowiązany jest on przekazać cenę uzyskaną od kontrahenta komitentowi, zaś w przypadku komisu kupna zobowiązany jest do przeniesienia własności sprzedanej rzeczy na komitenta oraz do jej wydania. Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzyść należy się komitentowi. Korzystne warunki mogą np. polegać na uzyskaniu wyższej ceny niż oczekiwana cena sprzedaży i wówczas komisant zobowiązany jest do przekazania komitentowi ceny rzeczywiście uzyskanej. Jeśli natomiast komisant sprzedał oddaną mu do sprzedaży rzecz za cenę niższą od ceny oznaczonej przez komitenta, obowiązany jest zapłacić komitentowi różnicę. W przypadku nabycia przez komisanta rzeczy za cenę wyższą od ceny oznaczonej przez komitenta, komitent może niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświadczyć, że nie uznaje czynności za dokonaną na jego rachunek. Komitent nie może żądać zapłacenia różnicy ceny ani odmówić zgody na wyższą cenę, jeżeli zlecenie nie mogło być wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroniło komitenta od szkody.

Umowa komisu jest umową odpłatną. Komisant w zamian za swoje usługi ma prawo do wynagrodzenia (prowizji), a komitent jest zaś zobowiązany do zapłaty komisantowi wynagrodzenia. Komisant nabywa roszczenie o zapłatę prowizji z chwilą, gdy komitent otrzymał rzecz albo cenę. Nawet gdy umowa nie została wykonana, komisant może żądać prowizji, gdy nastąpiło to z przyczyn dotyczących komitenta. Dla zabezpieczenia roszczeń o prowizję oraz roszczeń o zwrot wydatków i zaliczek udzielonych komitentowi, jak również dla zabezpieczenia wszelkich innych należności powstałych w wyniku zleceń komisowych, komisantowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowiących przedmiot komisu.

 

Anna Karolak

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018