Na czym polega tajemnica przedsiębiorstwa?

01.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

W świetle art. 551 kodeksu cywilnego, tajemnica przedsiębiorstwa jest jednym z jego niematerialnych składników. Jej definicja została zawarta w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Definicja ta została zmieniona ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji miała na celu implementację do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.

Tajemnicą przedsiębiorstwa są informacje, które spełniają łącznie trzy przesłanki. Po pierwsze, są to informacje posiadające wartość gospodarczą, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa. Powyżej zacytowana definicja wskazuje jedynie przykładowe rodzaje informacji. Informacje te mają wartość gospodarczą, czyli pozwalają przedsiębiorcy zaoszczędzić wydatki lub zwiększyć zyski. Dobrym przykładem tajemnicy przedsiębiorstwa jest receptura znanego na całym świecie napoju coca-cola, uchodząca za najpilniej strzeżony sekret handlowy. Samo wytworzenie informacji mających wartość gospodarczą nie decyduje o tym, że podlegają one ochronie.

Dodatkowo, muszą to być informacje, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostaną uznane publicznie dostępne informacje, np. dane z KRS, informacje opublikowane na stronie internetowej czy informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym. Trzecią konieczną przesłanką do uznania informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa jest traktowanie ich przez przedsiębiorcę za poufne. Przedsiębiorca powinien, z zachowaniem należytej staranności, podjąć działania w celu utrzymania informacji w poufności, w szczególności przedsięwziąć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, czyli sam powinien dbać o poufność takich informacji. Przykładem takich działań może być kontrola dostępu do pomieszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa sieci informatycznych czy poinformowanie pracowników o potrzebie ochrony informacji.

Warto dodać, że zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. Czynem nieuczciwej konkurencji jest zatem samo pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego podmiotu i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

 

Anna Karolak

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018