Na czym polega rejestracja domeny internetowej?

07.12.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Każdy adres internetowy musi zawierać przynajmniej domenę pierwszego i drugiego stopnia. Domeną pierwszego stopnia jest  domena krajowa, w przypadku Polski to dwuliterowy skrót nazwy państwa – „pl”.  Domena drugiego stopnia (domena szczególna) wskazywana jest przez zgłaszającego domenę do rejestracji.

Skrót NASK oznacza Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – to państwowy instytut badawczy prowadzący główny rejestr domeny krajowej .pl. Nazwę domeny .pl można zarejestrować za pośrednictwem Partnerów NASK. Partner NASK oznacza podmiot związany z NASK porozumieniem o współpracy w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej niezbędnej do utrzymania nazwy domeny i który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK. W przypadku rejestracji nazwy w domenie.pl, abonent jest stroną umowy z NASK i to na jego rzecz działa Partner NASK przy rejestracji domeny.

Na podstawie typowej umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej, rejestrator zobowiązuje się do rejestracji i utrzymywania domeny internetowej, zaś abonent do uiszczenia należnych na rzecz rejestratora opłat powstałych z tego tytułu. Rejestrator zarządza domeną, dokonuje jej rejestracji i utrzymuje nazwę domeny. Rejestracja domeny oznacza wpisanie nazwy domeny do rejestru z reguły na podstawie umowy między abonentem a rejestratorem o pośredniczenie w rejestracji nazwy domeny. W regulaminach Partnerów NASK możemy spotkać postanowienia o pośredniczeniu w procedurze zawarcia umowy z NASK na podstawie dokonanego przez klienta zamówienia o wpis nazwy domeny do rejestru nazw w domenie. pl.

Regulamin nazw domeny .pl definiuje utrzymywanie nazwy domeny jako „umożliwienie użytkownikom Internetu korzystanie z określonych przez abonenta danych niezbędnych do komunikacji w Internecie i zamieszczonych w pamięci urządzenia przeznaczonego do tego celu przez NASK. Korzystanie następuje w odpowiedzi na zapytania otrzymane przez to urządzenie, które pochodzą od użytkowników Internetu”.

W umowie o rejestrację i utrzymanie nazw domen internetowych strony regulują m.in. kwestie dotyczące zmian podmiotowych, odnoszące się co do zasady do ewentualnej zmiany abonenta albo wiążące się z udostępnieniem przez abonenta domeny internetowej innemu podmiotowi, np. spółce z grupy kapitałowej.

Warto dodać, że w Polsce od 2003 r. przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji działa wyspecjalizowany sąd arbitrażowy. Jest to Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych, który rozpatruje spory dotyczące naruszenia praw osób trzecich w wyniku rejestracji lub utrzymywania domen internetowych.

 

Anna Karolak

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018