Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. X – syndyk

22.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Alternatywną – względem wykonywania tradycyjnych zawodów prawniczych – drogą kariery po studiach na kierunku „prawo” jest możliwość wykonywania czynności syndyka na podstawie ustawy z 2003 r. Prawo upadłościowe.

 

Do pełnienia jednak funkcji syndyka może być powołana jedynie osoba fizyczna, która uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego  na podstawie przepisów ustawy z 2007 r. Warto w tym miejscu dodać, iż osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji w postępowaniu upadłościowym wykonuje czynności w ramach działalności gospodarczej.

Aby licencję – o której mowa wyżej – uzyskać, trzeba spełnić następujące warunki:

  • mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • posiadać znajomość języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka,
  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyć wyższe studia i uzyskać tytuł magistra (nie jest zatem warunkiem koniecznym do wykonywania tego zawodu posiadanie wyższego wykształcenia prawniczego),
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzać majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • nie być podejrzanym albo oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • nie być wpisanym do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • złożyć z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jeśli chodzi o egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, przeprowadza się go co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Egzamin jest odpłatny, ma formę pisemną i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Egzamin składa się z dwóch części – testu zawierającego 100 pytań jednokrotnego wyboru oraz zadania praktycznego.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje Minister Sprawiedliwości na wniosek osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, złożony nie później niż po upływie dwóch lat od dnia złożenia egzaminu.

Osoba, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego, składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie po czym może zostać wpisana na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego i w konsekwencji powyższego może rozpocząć wykonywanie funkcji syndyka o której mowa w przepisach prawa upadłościowym.

Warto również dodać, iż osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniąca funkcję w postępowaniu upadłościowym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem tej funkcji.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019