Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. VIII – aplikacja kontrolerska

13.05.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Aplikacja kontrolerska nie jest dostępna dla absolwentów studiów prawniczych tuż po uzyskaniu przez nich tytułu zawodowego magistra. Jest to aplikacja z tego względu specyficzna – jej odbycie oraz zakończenie pozytywnym wynikiem egzaminu złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest warunkiem do nawiązania z kontrolerem stosunku pracy w NIK na podstawie mianowania.

 

W świetle przepisów ustawy o NIK aplikacja kontrolerska ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kontrolera do wykonywania i nadzorowania czynności kontrolnych. Aplikantem może być tylko i wyłącznie pracownik NIK, który posiada uprawnienia do przeprowadzania kontroli, jest skierowany na aplikację kontrolerską przez Prezesa NIK i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Warunki skierowania kontrolera na aplikację są określone w zarządzeniu Prezesa NIK w sprawie aplikacji kontrolerskiej, i są one następujące:

  • staż pracy w NIK co najmniej pół roku,
  • wniosek dyrektora właściwej jednostki kontrolnej;
  • posiadanie pozytywnej opinii dyrektora właściwej jednostki kontrolnej o dotychczasowej pracy kontrolera, potwierdzającej jego predyspozycje do pracy na stanowisku kontrolera.

Aplikacja kontrolerska trwa nie dłużej niż 12 miesięcy i obejmuje następujące części:

  • szkolenie teoretyczne, które trwa nie więcej niż 400h lekcyjnych (prowadzone w formie zorganizowanych wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń wraz z testami zaliczeniowymi),
  • samokształcenie;
  • zadania praktyczne, wykonywane w ramach obowiązków służbowych,
  • egzamin.

Do obowiązków aplikanta należy uczestniczenie w prowadzonych w ramach aplikacji kontrolerskiej zajęć szkoleniowych, wykonywanie zleconych mu zadań o charakterze praktycznym, samokształcenie, przystępowanie do testów z przedmiotów wskazanych w programie aplikacji oraz do egzaminu końcowego.

Przedmiotem szkolenia teoretycznego są w szczególności: postępowanie kontrolne w NIK, finanse publiczne i rachunkowość, podstawy ekonomii i zarządzania gospodarką, wybrane zagadnienia niektórych gałęzi prawa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny, kodeks etyki kontrolera NIK, psychologiczne aspekty przeprowadzania kontroli, korzystanie z narzędzi informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania informatyki w postępowaniu kontrolnym. Aplikant odbywa aplikację kontrolerską pod kierunkiem opiekuna.

Egzamin kończący aplikację kontrolerską składa się z trzech części, które obejmują: pisemny test składający się z 30 pytań dotyczących postępowania kontrolnego, zadanie praktyczne polegające na sporządzeniu projektu wystąpienia pokontrolnego oraz projektu stanowiska do zastrzeżeń albo fragmentu informacji o wynikach kontroli (w szczególności podsumowanie wyników kontroli na podstawie wybranych akt) oraz części ustnej (polegającej na udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji egzaminacyjnej z zakresu prac pisemnych sporządzonych w ramach dwóch pierwszych części egzaminu; stosowania przepisów, standardów kontroli oraz rozstrzygania problemów w zakresie postępowania kontrolnego a także zadań praktycznych, wykonywanych przez aplikanta w okresie aplikacji).

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019