Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. VII – biegły rewident

10.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Interesującą drogą alternatywnej kariery dla absolwenta prawa jest rozpoczęcie wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Profesja ta – choć niezastrzeżona wyłącznie dla prawników – wydaje się być perspektywiczną drogą kariery zawodowej dla osób pragnących spróbować swych sił przy wykonywaniu czynności obejmujących tzw. rewizję finansową, czyli głównie badanie sprawozdań finansowych ale nie tylko, gdyż w zakresie działalności zawodowej biegłych rewidentów może znaleźć się również np. doradztwo podatkowe czy też prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego.

 

Kwestie dotyczące zawodu biegłego rewidenta są przedmiotem regulacji zawartej w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Procedurę kwalifikacyjną stanowiącą drogę do zawodu określa z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów.

Aby móc wykonywać zawód biegłego rewidenta należy uzyskać pozytywny wynik z 10 egzaminów pogrupowanych w 4 sesje:

  • I sesja obejmuje teorię i zasady rachunkowości oraz ekonomię i kontrolę wewnętrzną;
  • II sesja z kolei dotyczy zagadnień wchodzących w zakres prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek, prawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawnych kwestii dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, część I prawa podatkowego oraz finanse;
  • III sesja obejmuje II część prawa podatkowego, rachunkowość finansową oraz rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą;
  • IV sesja z kolei to problematyka sprawozdań finansowych i ich analizy oraz rewizji finansowej.

Egzaminy organizowane są tylko w czterech miejscach w Polsce, tj. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach. Egzamin jest płatny.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu z wiedzy jest zdobycie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z każdego bloku tematycznego.

Warto przy tym również dodać, iż Komisja Egzaminacyjna może zaliczyć poszczególne egzaminy z wiedzy, jeżeli np. w tym zakresie zostały zdane egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne lub np. zaliczyć tylko i wyłącznie egzamin z zakresu prawa podatkowego, jeśli kandydat na biegłego rewidenta posiada tytuł doradcy podatkowego. Inne przypadki zwolnień z egzaminów określa ustawa.

Osoba chcąca wykonywać zawód biegłego rewidenta, oprócz zdania wyżej wspomnianych już egzaminów z wiedzy, musi odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej (lub uzyskać zwolnienie z odbycia praktyki) oraz co najmniej 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie UE. Ewentualnie zamiast powyższego warunku dotyczącego rocznej praktyki oraz 2-letniej aplikacji może odbyć 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej zarejestrowanej w państwie Unii Europejskiej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w państwie Unii Europejskiej – przy czym spełnienie tych warunków stwierdza Komisja Egzaminacyjna. Wchodzi oczywiście jeszcze w grę możliwość zwolnienia danej osoby z obowiązku odbycia praktyki i aplikacji, ale wiąże się to z koniecznością spełnienia wymogu posiadania co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa, finansów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła ona umiejętności wymagane od biegłych rewidentów.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów pisemnych, zaakceptowaniu przez Komisję Egzaminacyjną odbycia praktyki i aplikacji, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który to przeprowadza się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej (egzamin odbywa się wyłącznie w Warszawie).

Po spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych warunków, kandydat na biegłego rewidenta może przystąpić do złożenia ślubowania, które to odbiera Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub upoważniony przez niego inny członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Po tym kandydat może złożyć wniosek o wpis do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019