Alternatywne drogi kariery po studiach prawniczych cz. V – aplikacja dyplomatyczno-konsularna

30.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Interesującą ścieżką zawodową dla absolwentów „prawa” zainteresowanych problematyką stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej oraz prawa międzynarodowego jest kariera w dyplomacji. Aby zrealizować takie plany, nieodzownym jest podjęcie prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

 

Szczegółowy tryb postępowania dotyczącego naboru na aplikację jest przedmiotem regulacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Kandydaci na aplikację powinni być obywatelami polskimi, posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, znajomość dwóch języków obcych na poziomie C1 (który to umożliwi im wykonywanie zadań w służbie zagranicznej) oraz dobry stan zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego).

Przyjęcie na aplikację następuje w trybie konkursowym. Konkurs składa się z 5 etapów, obejmujących:

– sprawdzian wiedzy ogólnej (dotyczący w szczególności zagadnień z historii Polski i historii powszechnej; aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w tym zagranicznej polityki gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki),

– sprawdzian umiejętności dokonywania analizy i wykorzystywania informacji, rozwiązywania problemów oraz poprawnego wnioskowania,

– sprawdzian stopnia znajomości dwóch języków obcych,

– badanie predyspozycji do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności kompetencji przywódczych, umiejętności komunikacji oraz współpracy z innymi, odporności na stres),

– rozmowa kwalifikacyjna (której celem jest ocena predyspozycji kandydata i jego motywacji do pracy w służbie zagranicznej).

Warto również dodać, iż przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci do niej zakwalifikowani są poddani badaniu stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Do głównych obowiązków aplikanta w toku odbywania aplikacji należą m. in.: ukończenie programu szkoleń w ramach aplikacji, odbycie stażu zawodowego w MSZ oraz w placówce zagranicznej, ukończenie służby przygotowawczej w służbie cywilnej, udział w innych szkoleniach, kursach oraz zagranicznych wizytach studyjnych przewidzianych przez kierownika aplikacji a także przygotowywanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Trzeba dodać, iż w ogłoszeniach o naborze na aplikację dyplomatyczno-konsularną pojawia się stwierdzenie, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w szczególności zainteresowane kandydatami posiadającymi wykształcenie prawnicze, zgodnie z potrzebami służby zagranicznej. Nadmienić trzeba także, iż bardzo pozytywnym dla potencjalnych kandydatów na aplikacje dyplomatyczno-konsularną jest fakt, iż jej podjęcie wiąże się z zatrudnieniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na okres 1 roku.

Aplikacja kończy się egzaminem dyplomatyczno-konsularnym, którego złożenie z wynikiem pozytywnym wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego oraz wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych absolwentów wyżej wspomnianej aplikacji podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej. W związku z powyższym, prawnicy posiadający politologiczne zainteresowania z pewnością powinni rozważyć opcję podjęcia tej aplikacji i uzyskania w konsekwencji prestiżowego zatrudnienia w służbie zagranicznej.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019